Alfonsusschool

6 februari 2014

Defintief ontwerp Alfonsusschool/Synergieschool gepresenteerd.

Voorgevel Alfonsus met skyboxen

Foto: de Limburger 1 feb. 2014

Op maandag 27 en dinsdag 28 januari 2014 zijn de ouders van de leerlingen van de Alfonsusschool geïnformeerd over het definitieve ontwerp van de verbouwing en aanbouw van de Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg 22. Al eerder was de medezeggenschapsraad geïnfomeerd. Op donderdag 30 januari 2014 heeft er een informatieavond voor de wijkbewoners plaats gevonden.

De gemeente Roermond wil de procedures voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, zeg maar de bouwvergunning, zo snel mogelijk opstarten want men wil in juni 2014 beginnen met de bouw. In de Trompetter maar ook digitaal zal dus op korte termijn worden aangekondigd dat de tekeningen ter inzage liggen op het stadhuis.
Die tekeningen liggen zes weken ter inzage en in die periode kan iedereen een zogenaamde zienswijze indienen. Kritiek op de plannen die ter inzage liggen en voorstellen om die te verbeteren kunnen in een zienswijze worden vastgelegd. Eventueel kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingediend.
De gemeente is na die zes weken wettelijk verplicht om op iedere zienswijze te reageren.

Wij zullen onze zienswijze te zijner tijd op onze site plaatsen. Zoals al eerder aangegeven maken wij bezwaar tegen het verwijderen van het hek rond de speelplaats, het opleuken van de voorgevel met “skyboxen” en het slopen van zo goed als alle tussenwanden van de klaslokalen.

Als de zienswijzen door de gemeente zijn beoordeeld en de indiener géén gelijk heeft gekregen van de gemeente, kan de indiener van de zienswijze bij de bestuursrechter van de rechtbank in Roermond in beroep gaan. Is ook de bestuursrechter het niet met de indiener eens dan kan men naar de Raad van State stappen.
Zowel bij de bestuursrechter als bij de Raad van State dienen griffierechten te worden betaald.

Omdat wij, na herhaalde verzoeken, nog geen toestemming hebben gekregen om gedetailleerde tekeningen hier op onze site te plaatsen moeten wij U daarvoor doorverwijzen naar de site van Kernarchitecten.

4 reacties op Alfonsusschool

 1. Chrit Achten zegt:

  Geweldig dat RUIMTE er voor heeft gezorgd dat dit gebouw behouden wordt voor de Kepel en voor Roermond. Ook is het van belang dat RUIMTE de bouw kritisch blijft volgen. De opmerkingen over de veranderingen aan de voorgevel en het hekwerk snijden hout. De voorgestelde wijzigingen zijn nergens voor nodig en voegen niets toe.
  Echter, zo gauw als het om de fysieke ‘inhoud’ van het gebouw gaat, past Ruimte enige bescheidenheid. De ontwikkelingen in het (primair) onderwijs gaan de komende decennia zo razend snel dat er met ruimtes binnen het gebouw zeer flexibel opgetreden moet kunnen worden.
  Behoud van het gebouw is een, modern, flexibel ingericht onderwijs met de blik gericht op de toekomst is twee. Een kwestie van geven en nemen. Ik ga er nog altijd vanuit dat het gebouw er is voor onderwijs en niet andersom.

  Verder veel succes met jullie projecten en bemoeienissen.

  Chrit Achten

 2. Lucien Jansen zegt:

  Geachte heer Boereboom,

  Hartelijk dank voor uw reactie.
  Dank ook voor uw lovende woorden aan het adres van de Stichting Ruimte.

  Voordat een pand op de lijst van gemeentelijke monumenten wordt geplaatst dient er een z.g. waardestelling te worden geschreven, waarin wordt vastgelegd welke elementen van een pand het pand tot een monument maken.
  In het geval van de Alfonsusschool gaat het dan om elementen als de betegelde gangen, het trappenhuis, maar ook de voorgevel, de klassikale indeling en de omheinde speelplaats.
  Dit betekent dat bij een verbouwing c.q. aanbouw deze elementen gerespecteerd dienen te worden en dus behouden dienen te blijven.

  Voor ons is onbegrijpelijk dat het plaatsen van skyboxen tegen de voorgevel en het verwijderen van het hekwerk het onderwijsproces beïnvloeden en een consequentie zijn van het gekozen onderwijsconcept.
  Het verwijderen van zo goed als alle tussenmuren is wel een consequentie van het gekozen onderwijsconcept. Om deze keuze te kunnen begrijpen zouden we dus iets van dat onderwijsconcept moeten weten, maar die mogelijkheid is er niet. Op de site van de school zelf en op de site van de stichting Swalm en Roer waaronder de school valt is géén informatie te vinden. De term “wazig onderwijsconcept”is niet van mij maar ik ben het er wel mee eens omdat er de afgelopen decennia nog nooit één concept is ontwikkeld dat toekomstbestendig is gebleken. De stelling dat het onderwijsconcept van de Synbergieschool hét onderwijsconcept van de 21e eeuw gaat worden, lijkt me dus op zijn minst aanvechtbaar.

  De voorlichtingsbijeenkomst op 30 januari j.l. leek ons niet het forum om onze kritiek te uiten, te meer daar wij op 29 januari in een gesprek met de wethouder, de architecten, mevr. Belgers en ambtenaren van de gemeente die kritiek al hadden verwoord.

  Als stichting zetten wij ons in voor het behoud van monumentale panden en voor een zinvol hergebruik van die panden. Dat is gelukkig bij de Alfonsusschool het geval, maar onze indruk is tot nu toe dat het recent gekozen onderwijsconcept onvoorziene en voor ons onacceptebele consequenties heeft voor het pand zelf.
  Wij zien het als onze plicht naar onze donateurs toe om te proberen daar verandering in te brengen.

  Met vriendelijke groet,

  Lucien Jansen,
  ex-secretaris van de Stichting Ruimte.

 3. Jan Grouls zegt:

  Geachte heer Boereboom,

  Wij stellen uw reactie op prijs en vernemen dan ook graag of u er mee kunt instemmen dat wij ook uw mening op onze site plaatsen.

  Graag ik wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om met een paar korte opmerkingen op uw reactie te reageren.

  In uw reactie vermeldt u de uitdrukking “wazig onderwijsconcept”.
  Wij hebben bij herhaling informatie gevraagd over dit concept. Deze hadden wij op het moment dat de bijdrage op de site geplaatst werd nog niet ontvangen en nu overigens nog steeds niet. Wel wist mevr. Belgers op de informatie-avond te melden dat niet in Nederland maar in het buitenland daarmee ervaring opgedaan zou zijn. Op onze vraag waar dat dan gebeurd is hebben wij nog geen reactie ontvangen.

  Vanaf het begin is ons verteld dat in het gebouw 2 gescheiden scholen gehuisvest zouden worden met zelfs 2 separate ingangen. Nu dat uitgangspunt weer verlaten is geeft dat volgens ons ook aan dat onderwijsconcepten geen eeuwen houdbaar zijn. Wij kunnen dit dan ook niet rijmen met de opmerking dat men klaar wil zijn voor de 21e eeuw en vragen ons dan ook af voor welke eeuw de eerdere nieuw gebouwde scholen Stapsteen en Mozaiek bedoeld zijn.

  De ouders, ouderraad en MR zijn, voor zover wij dat weten, pas onlangs geïnformeerd en waren ook steeds in de veronderstelling dat de beide gescholen separaat in het gebouw ondergebracht zouden worden.

  Het merendeel van de leerkrachten zou volgens mevr. Belgers al een speciale opleiding gevolgd hebben voor deze vorm van onderwijs. Wij hebben met diverse personen uit de onderwijswereld gesproken,. Deze opleiding is echter bij niemand bekend. Bovendien lijkt het ons erg onwaarschijnlijk dat hiervoor al opleidingen bestaan.

  Uiteraard is het onderwijsconcept een zaak van de schoolleiding. Wij bemoeien ons alleen met de gevolgen die dit heeft voor het monument.

  U geeft aan dat de Synergie school wettelijk verplicht wordt.
  Dit wordt door ons ten zeerste betwijfeld. Bij ons is wel bekend dat de overheid er naar streeft dat “kinderen met een rugzakje” zoveel als mogelijk “normale”scholen bezoeken.
  Dat betekent echter nog niet dat deze allemaal ondergebracht moeten worden op slechts één school. De verhouding tussen “Balansleerlingen” en “Alfonssusleerlingen” zal in onze ogen heel anders zijn dan wat de minister voor ogen heeft.

  Wij hebben in het geheel geen opmerkingen gemaakt over de inrichting want daar gaan wij niet over. Wel reageren wij op het totaal slopen van de binnenwanden en de achterzijde van het monument, het opleuken van de voorgevel, het verwijderen van het hekwerk en andere factoren die de uitstraling van het monumentale gebouw bepalen.

  M.v.g.

  J.J.Grouls
  Penningmeester, websitebeheerder Stichting Ruimte

 4. Ger Boereboom zegt:

  Geacht bestuur van de Stichting Ruimte Roermond, geachte heer Kessels,

  Naar aanleiding van diverse aankondigingen heb ik donderdag j.l. als belangstellende de informatiebijeenkomst over het gebouw van de St.Alphonsusschool bezocht.
  De afgelopen tijd heb ik de ontwikkelingen over deze school met belangstelling gevolgd. Vrienden, die op deze school onderwijs genoten hebben, bewaren daar dankbare herinneringen aan. Het is dan ook fantastisch. dat dit markante gebouw bewaard is gebleven en ook als basisschool in stand blijft. Dit gevoel wordt versterkt na de presentatie op 30 januari. Het wordt een pracht van een school met een prominente invulling van het monumentale pand.

  Een woord van dank aan alle mensen en instanties, die zich voor het behoud van het gebouw ingezet hebben. Niet in de laatste plaats de Stichting Ruimte Roermond. Op dat punt alle lof voor deze stichting. Op de site van de Stichting heb ik kunnen lezen welke projecten nog meer hun aandacht hebben en dat is meer dan lovenswaardig. Voorbeelden daarvan zijn de boerderij Wolfhagen in Merum en het voormalig Philipsterrein aan de Bredeweg.

  Echter; hetgeen de Stichting Ruimte Roermond thans op hun site en Facebookpagina schrijft t.a.v. de St,.Alphonsusschool gaat mijn inziens een brug te ver en is zelfs een beetje tendentieus te noemen.
  Zo wordt er gesproken over een “wazig” onderwijsconcept; is de foto een reconstructie van wat men ongeveer gezien heeft en vermeldt men, dat ouders niet geïnformeerd zijn. Overigens kun je pas informeren wanneer er plannen gemaakt zijn. Daarnaast ben ik er van overtuigd, dat ouders wel vanaf het begin geïnformeerd zijn. Ouders zijn immers vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR) en bij een dergelijk omvangrijk en belangrijk project kan het niet anders zijn, dan dat de schoolleiding de MR in hun plannen meeneemt en informeert.

  Het begrip “Synergieschool” is mijn inziens geen schoolconcept, maar is in deze situatie bedoeld om samenwerking tussen twee scholen te bewerkstelligen op velerlei gebied. Dit moet er toe leiden, dat er betere resultaten behaald worden dan wanneer iedere partij afzonderlijk zaken zou moeten regelen. Ik denk daarbij aan de afstemming van het onderwijs, zodat kinderen betere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen en betere kansen geboden krijgen.
  Als de “Synergieschool” al een onderwijsconcept zou zijn, dan is dat de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, de leiding en het team van de school en dat samen met de ouders, die zoals eerder vermeld vertegenwoordigd zijn in de Medezeggenschapsraad. Overigens is tijdens de bijeenkomst aangegeven, dat binnen niet al te lange tijd de “synergieschool” wettelijk verplicht wordt en wat is het een uitdaging, dat een basisschool uit Roermond daarbij een voortrekkersrol kan vervullen.
  Daarnaast kan de inrichting van de school met een gerust hart over gelaten worden aan de leiding van deze school. Zij hebben of in deze situatie mevrouw Belgers heeft veel ervaring opgedaan bij de bouw van basisschool De Stapsteen in Herten en basisschool ’t Mozaiek in Roermond. Bij beide scholen heb ik de open dag bezocht en het is een genot om te zien wat daar gerealiseerd is. Het kan niets anders of teamleden en kinderen moeten zich daar thuis voelen en optimaal kunnen presteren.
  En passant is het mevrouw Belgers en haar team ook nog gelukt, dat basisschool ’t Mozaiek al twee jaar het predikaat “excellente” school mag voeren. Een prestatie van formaat. Wat zou het fijn zijn wanneer dit binnen afzienbare tijd ook lukt voor de St. Alphonsusschool. Je gunt het toch ieder kind om op deze wijze onderwijs te genieten.

  Afrondend. De informatieavond leende er zich niet voor om bovenstaande te uiten. Vandaar dat ik zowel de gemeente Roermond als de Stichting Ruimte Roermond op deze wijze informeer. Ik wens alle instanties, die betrokken zijn bij de verbouwing, het bouwen en de inrichting van de nieuwe school ongelooflijk veel succes. Ik hoop dat er t.z.t. open dagen georganiseerd worden en dan wil ik graag in de gelegenheid gesteld worden het nieuwe gebouw te bezichtigen. Aan de Stichting Ruimte Roermond zou ik het volgende willen meegeven. U heeft fantastisch werk gedaan door u in te zetten voor behoud van het gebouw. Focus u nu op nieuwe projecten en laat de inrichting van de school over aan de mensen, die daarvoor de kennis hebben en daartoe bevoegd zijn.
  Rest mij nog te vermelden, dat ik jarenlang voorzitter ben geweest van Medezeggenschapsraden en oudercommissies en de ontwikkelingen in het onderwijs met belangstelling volg.

  Met vriendelijke groet,

  Ger Boereboom

Laat een reactie achter op Lucien Jansen Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s